ایران ۳-۰ بلغارستان؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۳ – ۰ بلغارستان (هفته پنجم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – پلوودیو بلغارستان