ایران ۰-۳ آمریکا؛ لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹

۰
۰

والیبال ایران ۰ – ۳ آمریکا (هفته پنجم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹) – پلودیو بلغارستان