۳
۱

جهان والیبال – رقابت های جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ از روز ۹ تا ۲۳ مهرماه به میزبانی ۳ شهر مختلف ژاپن برگزار خواهد شد تا تیم‌های مطرح این قاره به مصاف هم بروند.

»» تیم های حاضر:

ژاپن (میزبان)
لهستان (قهرمان دوره قبل)
برزیل و آرژانتین (دو تیم برتر آمریکای جنوبی)
آمریکا و کانادا (دو تیم برتر نورسکا)
ایتالیا و روسیه (دو تیم برتر اروپا)
ایران و استرالیا (دو تیم برتر آسیا)
مصر (تیم برتر آفریقا)

»» برنامه رقابت ها:

روز ۱روز ۲روز ۳روز ۴روز ۵روز ۶روز ۷روز ۸روز ۹روز ۱۰روز ۱۱جدول
روز اول
ست شماریزمان
استرالیا استرالیا
مصر مصر
۱
۳
۲۲ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۸
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۰۹
۰۵:۳۰
آمریکا آمریکا
آرژانتین آرژانتین
۲
۳
۲۱ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۲
۲۵ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۱ - ۱۵
۰۷/۰۹
۰۷:۰۰
روسیه روسیه
ایران ایران
۱
۳
۲۱ - ۱۸ - ۲۶ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۴ - ۲۵
۰۷/۰۹
۰۸:۳۰
لهستان لهستان
تونس تونس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۲۳ - ۱۲
۰۷/۰۹
۰۹:۳۰
برزیل برزیل
کانادا کانادا
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۴ - ۲۲ - ۱۴
۰۷/۰۹
۱۲:۳۰
ژاپن ژاپن
ایتالیا ایتالیا
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۷ - ۱۹ - ۲۱
۰۷/۰۹
۱۳:۵۰
روز دوم
ست شماریزمان
مصر مصر
ایران ایران
۳
۱
۲۲ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۶
۲۵ - ۲۴ - ۱۸ - ۲۴
۰۷/۱۰
۰۵:۳۰
تونس تونس
آرژانتین آرژانتین
۱
۳
۱۹ - ۱۸ - ۲۵ - ۱۴
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۵
۰۷/۱۰
۰۷:۰۰
کانادا کانادا
روسیه روسیه
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۱۷ - ۲۳ - ۱۰
۲۳ - ۱۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۰۷/۱۰
۰۸:۳۰
ایتالیا ایتالیا
آمریکا آمریکا
۱
۳
۲۵ - ۱۹ - ۱۴ - ۱۹
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۰
۰۹:۳۰
استرالیا استرالیا
برزیل برزیل
۰
۳
۱۵ - ۲۰ - ۱۷
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۰
۱۲:۳۰
لهستان لهستان
ژاپن ژاپن
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۵
۲۳ - ۱۷ - ۲۵ - ۱۷
۰۷/۱۰
۱۳:۵۰
روز سوم
ست شماریزمان
ایران ایران
کانادا کانادا
۳
۱
۱۸ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۵
۲۵ - ۲۳ - ۲۵ - ۱۹
۰۷/۱۲
۰۵:۳۰
آرژانتین آرژانتین
ایتالیا ایتالیا
۲
۳
۲۸ - ۲۵ - ۱۲ - ۱۸ - ۱۰
۲۶ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۰۷/۱۲
۰۷:۰۰
روسیه روسیه
استرالیا استرالیا
۲
۳
۱۶ - ۲۵ - ۲۸ - ۲۱ - ۱۲
۲۵ - ۲۲ - ۲۶ - ۲۵ - ۱۵
۰۷/۱۲
۰۸:۳۰
آمریکا آمریکا
لهستان لهستان
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۴ - ۲۷
۱۹ - ۲۰ - ۲۶ - ۲۵
۰۷/۱۲
۰۹:۳۰
برزیل برزیل
مصر مصر
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۳
۰۷/۱۲
۱۲:۳۰
ژاپن ژاپن
تونس تونس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۱ - ۱۱
۰۷/۱۲
۱۳:۵۰
روز چهارم
ست شماریزمان
مصر مصر
کانادا کانادا
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۰۹
۲۷ - ۲۷ - ۱۶ - ۲۲ - ۱۵
۰۷/۱۳
۰۵:۳۰
لهستان لهستان
آرژانتین آرژانتین
۳
۱
۲۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۲۹ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۴
۰۷/۱۳
۰۷:۰۰
برزیل برزیل
روسیه روسیه
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۲۲ - ۲۲
۰۷/۱۳
۰۸:۳۰
تونس تونس
ایتالیا ایتالیا
۰
۳
۱۹ - ۲۱ - ۱۸
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۳
۰۹:۳۰
استرالیا استرالیا
ایران ایران
۱
۳
۲۲ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۵
۲۵ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۷
۰۷/۱۳
۱۱:۳۰
ژاپن ژاپن
آمریکا آمریکا
۰
۳
۱۹ - ۱۹ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۳
۱۳:۵۰
روز پنجم
ست شماریزمان
روسیه روسیه
مصر مصر
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۱
۰۷/۱۴
۰۵:۳۰
ایتالیا ایتالیا
لهستان لهستان
۰
۳
۱۸ - ۱۸ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۴
۰۷:۰۰
ایران ایران
برزیل برزیل
۱
۳
۲۷ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۵
۰۷/۱۴
۰۸:۳۰
آمریکا آمریکا
تونس تونس
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۰ - ۱۸ - ۱۷
۰۷/۱۴
۰۹:۳۰
کانادا کانادا
استرالیا استرالیا
۳
۱
۱۸ - ۲۸ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۶ - ۲۰ - ۲۲
۰۷/۱۴
۱۱:۳۰
آرژانتین آرژانتین
ژاپن ژاپن
۱
۳
۱۹ - ۲۰ - ۲۸ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۵
۰۷/۱۴
۱۳:۵۰
روز ششم
ست شماریزمان
تونس تونس
کانادا کانادا
۲
۳
۲۰ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۵ - ۱۲
۲۵ - ۲۰ - ۲۹ - ۲۰ - ۱۵
۰۷/۱۷
۰۵:۳۰
ایتالیا ایتالیا
مصر مصر
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۲۱ - ۲۲
۰۷/۱۷
۰۷:۰۰
آرژانتین آرژانتین
برزیل برزیل
۰
۳
۱۹ - ۱۹ - ۲۴
۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۰۷/۱۷
۰۸:۳۰
لهستان لهستان
روسیه روسیه
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۷ - ۲۱ - ۱۸ - ۲۲
۰۷/۱۷
۰۹:۳۰
آمریکا آمریکا
ایران ایران
۳
۱
۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵
۱۸ - ۲۵ - ۱۸ - ۱۲
۰۷/۱۷
۱۲:۳۰
ژاپن ژاپن
استرالیا استرالیا
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۷ - ۲۲ - ۲۲
۰۷/۱۷
۱۳:۵۰
روز هفتم
ست شماریزمان
آرژانتین آرژانتین
کانادا کانادا
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۲۲ - ۲۰
۰۷/۱۸
۰۵:۳۰
لهستان لهستان
مصر مصر
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۹ - ۱۸ - ۱۶
۰۷/۱۸
۰۷:۰۰
تونس تونس
ایران ایران
۰
۳
۲۴ - ۱۷ - ۲۲
۲۶ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۸
۰۸:۳۰
ایتالیا ایتالیا
استرالیا استرالیا
۳
۰
۳۰ - ۲۵ - ۲۵
۲۸ - ۱۳ - ۲۲
۰۷/۱۸
۰۹:۳۰
آمریکا آمریکا
برزیل برزیل
۰
۳
۲۳ - ۲۲ - ۱۷
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۸
۱۲:۳۰
ژاپن ژاپن
روسیه روسیه
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۶
۰۷/۱۸
۱۳:۵۰
روز هشتم
ست شماریزمان
آرژانتین آرژانتین
ایران ایران
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۷ - ۱۰
۲۷ - ۲۳ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۵
۰۷/۱۹
۰۵:۳۰
لهستان لهستان
استرالیا استرالیا
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۸ - ۲۰ - ۰۹
۰۷/۱۹
۰۷:۰۰
تونس تونس
برزیل برزیل
۰
۳
۱۷ - ۱۴ - ۱۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۱۹
۰۸:۳۰
ایتالیا ایتالیا
روسیه روسیه
۱
۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۶ - ۱۲
۱۳ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۵
۰۷/۱۹
۰۹:۳۰
آمریکا آمریکا
کانادا کانادا
۳
۲
۲۱ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۱۱ - ۲۵ - ۱۹ - ۱۳
۰۷/۱۹
۱۲:۳۰
ژاپن ژاپن
مصر مصر
۳
۲
۲۵ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۸ - ۱۵
۱۴ - ۲۵ - ۲۳ - ۳۰ - ۱۳
۰۷/۱۹
۱۳:۵۰
روز نهم
ست شماریزمان
آرژانتین آرژانتین
روسیه روسیه
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۵
۲۳ - ۲۳ - ۲۵ - ۱۶
۰۷/۲۱
۰۵:۳۰
ایتالیا ایتالیا
کانادا کانادا
۲
۳
۲۵ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۶
۱۹ - ۲۵ - ۱۵ - ۲۵ - ۱۸
۰۷/۲۱
۰۷:۰۰
آمریکا آمریکا
استرالیا استرالیا
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۴ - ۱۳ - ۱۶
۰۷/۲۱
۰۸:۳۰
لهستان لهستان
برزیل برزیل
۲
۳
۲۵ - ۲۳ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۱
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۶ - ۱۵
۰۷/۲۱
۰۹:۳۰
تونس تونس
مصر مصر
۳
۱
۲۵ - ۱۴ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۵ - ۱۷ - ۱۸
۰۷/۲۱
۱۱:۳۰
ژاپن ژاپن
ایران ایران
۳
۱
۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۲۸ - ۱۳ - ۲۱
۰۷/۲۱
۱۳:۵۰
روز دهم
ست شماریزمان
آمریکا آمریکا
روسیه روسیه
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۱۱ - ۱۶
۰۷/۲۲
۰۵:۳۰
لهستان لهستان
کانادا کانادا
۳
۰
۲۵ - ۲۶ - ۲۵
۲۳ - ۲۴ - ۲۰
۰۷/۲۲
۰۷:۰۰
آرژانتین آرژانتین
مصر مصر
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۷ - ۱۷ - ۲۲ - ۱۷
۰۷/۲۲
۰۸:۳۰
ایتالیا ایتالیا
ایران ایران
۳
۲
۲۵ - ۲۷ - ۳۰ - ۲۵ - ۱۵
۲۷ - ۲۹ - ۲۸ - ۱۷ - ۱۳
۰۷/۲۲
۰۹:۳۰
تونس تونس
استرالیا استرالیا
۰
۳
۲۱ - ۱۷ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۲۲
۱۱:۳۰
ژاپن ژاپن
برزیل برزیل
۱
۳
۱۷ - ۲۶ - ۱۴ - ۲۵
۲۵ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۷
۰۷/۲۲
۱۳:۵۰
روز یازدهم
ست شماریزمان
آمریکا آمریکا
مصر مصر
۳
۱
۲۲ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۳
۰۷/۲۳
۰۵:۳۰
لهستان لهستان
ایران ایران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۸ - ۱۸ - ۱۶
۰۷/۲۳
۰۷:۰۰
تونس تونس
روسیه روسیه
۰
۳
۱۶ - ۱۶ - ۱۵
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۲۳
۰۸:۳۰
ایتالیا ایتالیا
برزیل برزیل
۰
۳
۲۰ - ۲۲ - ۱۵
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۷/۲۳
۰۹:۳۰
آرژانتین آرژانتین
استرالیا استرالیا
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۲۰ - ۲۱ - ۲۴
۰۷/۲۳
۱۲:۳۰
ژاپن ژاپن
کانادا کانادا
۳
۲
۲۲ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۵
۲۵ - ۲۰ - ۲۳ - ۲۵ - ۰۹
۰۷/۲۳
۱۳:۵۰
ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱برزیل برزیل۱۱۱۱۰۳۲
۲لهستان لهستان۱۱۹۲۲۸
۳آمریکا آمریکا۱۱۹۲۲۷
۴ژاپن ژاپن۱۱۸۳۲۲
۵آرژانتین آرژانتین۱۱۶۵۱۹
۶روسیه روسیه۱۱۵۶۱۵
۷ایتالیا ایتالیا۱۱۵۶۱۴
۸ایران ایران۱۱۴۷۱۲
۹کانادا کانادا۱۱۴۷۱۲
۱۰مصر مصر۱۱۲۹۸
۱۱استرالیا استرالیا۱۱۲۹۵
۱۲تونس تونس۱۱۱۱۰۴

»» فرمول:

در این رقابت‌ها ۱۲ تیم به صورت دوره‌ای در ۱۱ روز به مصاف هم خواهند رفت و تمام تیم‌ها با یکدیگر بازی خواهند داشت.

در نهایت تیمی که بتواند بیشترین تعداد برد را به دست بیاورد، به عنوان قهرمان این رقابت‌ها انتخاب خواهد شد.

بر خلاف دوره قبل که ۲ تیم برتر مستقیماً به المپیک ۲۰۲۰ توکیو صعود می‌کردند، در این دوره سهمیه ای برای صعود به المپیک در نظر گرفته نشده است.

»» میزبان ها:

رقابت های جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ که به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود در سه شهر مختلف پیگیری خواهد شد.

سالن: Hiroshima Prefectural Sports Center
شهر: هیروشیما
ظرفیت: ۴.۷۵۰ نفر

سالن والیبال هیروشیما ژاپن

سالن: Marine Messe Fukuoka
شهر: فوکوئوکا
ظرفیت: ۱۵.۰۰۰ نفر

سالن والیبال فوکوئوکا ژاپن

سالن: White Ring Arena
شهر: ناگانو
ظرفیت: ۷.۰۰۰ نفر

سالن والیبال ناگانو ژاپن

بدین ترتیب ملی پوشان والیبال کشورمان در نخستین بازی از مسابقات جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه ۹ مهر ماه به مصاف روسیه خواهند رفت.

»» تاریخچه:

در ۱۳ دوره برگزار شده این رقابت‌ها، روسیه با ۶ مدال طلا، پرافتخارترین تیم است. برزیل و آمریکا نیز با ۲ قهرمانی در رده های بعدی قرار گرفتند. کوبا، ایتالیا و آلمان نیز ۱ مدال طلا در کارنامه دارند.

اولین دوره این رقابت‌ها سال ۱۹۶۵ برگزار شد که طی آن جمهوری شوروی به قهرمانی رسید. لهستان، جمهوری چک و ژاپن نیز به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

تمام ادوار این رقابت‌ها به جز سال ۱۹۶۹ که به میزبانی آلمان شرقی برگزار شد، در کشور ژاپن پیگیری شده است.


example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image