۰
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، هفته سوم مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ با انجام ۴۰ بازی به پایان رسید. تیم ملی والیبال کشورمان نیز از سه بازی، نتوانست به پیروزی دست یابد تا در رده یازدهم قرار بگیرد.

»» نتایج کامل هفته سوم لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ به شکل زیر است:

 

سطح یک:

گروه G1کوردوبا، آرژانتین
کلیست شماریزمان
برزیل برزیل
بلغارستان بلغار.
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۵ - ۱۹ - ۲۲
۰۳/۲۷
۰۱:۴۰
آرژانتین آرژانتین
صربستان صرب.
۲
۳
۲۲ - ۲۵ - ۲۲ - ۳۰ - ۱۲
۲۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۸ - ۱۵
۰۳/۲۷
۰۴:۴۰
بلغارستان بلغار.
صربستان صرب.
۳
۲
۲۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۴ - ۱۵
۱۸ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۶ - ۱۲
۰۳/۲۷
۲۳:۴۰
آرژانتین آرژانتین
برزیل برزیل
۳
۱
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۱ - ۲۲ - ۱۹
۰۳/۲۸
۰۲:۴۰
صربستان صرب.
برزیل برزیل
۱
۳
۲۲ - ۱۶ - ۲۵ - ۲۳
۲۵ - ۲۵ - ۱۷ - ۲۵
۰۳/۲۸
۲۳:۴۰
آرژانتین آرژانتین
بلغارستان بلغار.
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۵
۱۶ - ۲۱ - ۲۵ - ۱۹
۰۳/۲۹
۰۲:۴۰

گروه H1کاتوویس، لهستان
کلیست شماریزمان
ایران ایران
آمریکا آمریکا
۰
۳
۱۷ - ۲۲ - ۲۸
۲۵ - ۲۵ - ۳۰
۰۳/۲۵
۱۹:۵۵
لهستان لهستان
روسیه روسیه
۰
۳
۲۲ - ۱۷ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۵
۲۲:۵۵
آمریکا آمریکا
روسیه روسیه
۳
۲
۲۹ - ۲۵ - ۱۹ - ۲۹ - ۱۳
۳۱ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۷ - ۱۵
۰۳/۲۷
۱۹:۵۵
لهستان لهستان
ایران ایران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۷ - ۱۸ - ۲۲
۰۳/۲۷
۲۲:۵۵
روسیه روسیه
ایران ایران
۳
۰
۲۶ - ۲۵ - ۲۵
۲۴ - ۱۸ - ۱۸
۰۳/۲۸
۱۹:۵۵
لهستان لهستان
آمریکا آمریکا
۱
۳
۳۱ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۰
۲۹ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۵
۰۳/۲۸
۲۲:۵۵

گروه I1آنتورپ، بلژیک
کلیست شماریزمان
ایتالیا ایتالیا
فرانسه فرانسه
۳
۲
۲۰ - ۲۵ - ۲۴ - ۲۵ - ۱۶
۲۵ - ۲۱ - ۲۶ - ۲۰ - ۱۴
۰۳/۲۶
۱۹:۴۰
بلژیک بلژیک
کانادا کانادا
۲
۳
۲۳ - ۱۳ - ۲۶ - ۲۵ - ۱۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۴ - ۲۲ - ۱۵
۰۳/۲۶
۲۲:۴۰
فرانسه فرانسه
کانادا کانادا
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۶ - ۱۵ - ۲۱
۰۳/۲۷
۱۹:۴۰
ایتالیا ایتالیا
بلژیک بلژیک
۱
۳
۲۲ - ۲۴ - ۲۷ - ۱۶
۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۷
۲۲:۴۰
کانادا کانادا
ایتالیا ایتالیا
۳
۱
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۲ - ۱۴ - ۲۲
۰۳/۲۸
۱۹:۴۰
بلژیک بلژیک
فرانسه فرانسه
۰
۳
۲۱ - ۱۶ - ۱۶
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۸
۲۲:۴۰

سطح دو:

گروه G2کانشان، چین
کلیست شماریزمان
استرالیا استرالیا
ژاپن ژاپن
۳
۲
۲۹ - ۱۸ - ۲۴ - ۲۵ - ۱۵
۲۷ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۱ - ۹
۰۳/۲۶
۱۱:۳۰
چین چین
ترکیه ترکیه
۳
۰
۴۳ - ۲۶ - ۲۵
۴۱ - ۲۴ - ۲۱
۰۳/۲۶
۱۵:۳۰
ژاپن ژاپن
ترکیه ترکیه
۳
۲
۲۲ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۱۲ - ۲۵ - ۱۹ - ۱۲
۰۳/۲۷
۱۱:۳۰
چین چین
استرالیا استرالیا
۳
۱
۱۷ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۱۹ - ۲۳ - ۱۷
۰۳/۲۷
۱۵:۳۰
ترکیه ترکیه
استرالیا استرالیا
۱
۳
۲۴ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۹
۲۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۸
۱۱:۳۰
چین چین
ژاپن ژاپن
۳
۲
۲۰ - ۲۸ - ۱۷ - ۲۵ - ۱۷
۲۵ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۲ - ۱۵
۰۳/۲۸
۱۵:۳۰

گروه H2قاهره، مصر
کلیست شماریزمان
پرتغال پرتغال
فنلاند فنلاند
۳
۱
۲۰ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۲ - ۱۹ - ۲۲
۰۳/۲۶
۱۶:۳۰
مصر مصر
اسلوونی اسلوونی
۰
۳
۲۳ - ۳۷ - ۲۳
۲۵ - ۳۹ - ۲۵
۰۳/۲۷
۰۰:۰۰
فنلاند فنلاند
اسلوونی اسلوونی
۰
۳
۲۱ - ۲۳ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۷
۱۶:۳۰
مصر مصر
پرتغال پرتغال
۱
۳
۲۵ - ۱۷ - ۱۵ - ۲۱
۲۲ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۸
۰۰:۰۰
اسلوونی اسلوونی
پرتغال پرتغال
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۵
۱۶ - ۲۱ - ۲۵ - ۱۹
۰۳/۲۸
۱۶:۳۰
مصر مصر
فنلاند فنلاند
۱
۳
۲۲ - ۱۳ - ۲۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۵
۰۳/۲۹
۰۰:۰۰

گروه I2لاهه، مصر
کلیست شماریزمان
کره جنوبی کره ج.
هلند هلند
۰
۳
۲۱ - ۱۶ - ۱۶
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۶
۲۰:۳۰
اسلواکی اسلواکی
جمهوری چک ج. چک
۰
۳
۱۶ - ۲۳ - ۱۷
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۶
۲۳:۰۰
هلند هلند
اسلواکی اسلواکی
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۳ - ۱۵
۰۳/۲۷
۲۰:۳۰
جمهوری چک ج. چک
کره جنوبی کره ج.
۰
۳
۱۸ - ۲۵ - ۲۱
۲۵ - ۲۷ - ۲۵
۰۳/۲۷
۲۳:۰۰
کره جنوبی کره ج.
اسلواکی اسلواکی
۳
۲
۲۵ - ۱۸ - ۲۵ - ۲۰ - ۱۵
۱۸ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۵ - ۷
۰۳/۲۸
۲۰:۳۰
هلند هلند
جمهوری چک ج. چک
۳
۱
۲۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۸ - ۱۷ - ۲۱ - ۱۳
۰۳/۲۸
۲۳:۰۰

سطح سه: (مرحله نیمه نهایی و فینال)

نیمه نهاییلئون، مکزیک
کلیست شماریزمان
آلمان آلمان
اسپانیا اسپانیا
۰
۳
۲۴ - ۱۸ - ۲۲
۲۶ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۸
۰۲:۳۰
مکزیک مکزیک
استونی استونی
۰
۳
۲۲ - ۱۳ - ۲۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۸
۰۵:۰۰

نهاییلئون، مکزیک
کلیست شماریزمان
آلمان آلمان
مکزیک مکزیک
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۶
۱۹ - ۱۹ - ۲۴
۰۳/۲۹
۰۱:۳۰
اسپانیا اسپانیا
استونی استونی
۰
۳
۲۲ - ۱۶ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۲۹
۰۴:۰۰

»» جدول رده بندی لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ در پایان هفته دوم به شکل زیر است:

 

سطح یک:

ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱فرانسه فرانسه۹۸۱۲۵
۲صربستان صربستان۹۶۳۱۹
۳برزیل برزیل۹۶۳۱۸
۴روسیه روسیه۹۵۴۱۴
۵کانادا کانادا۹۵۴۱۲
۶آمریکا آمریکا۹۴۵۱۴
۷بلژیک بلژیک۹۴۵۱۴
۸لهستان لهستان۹۴۵۱۲
۹بلغارستان بلغارستان۹۴۵۱۰
۱۰آرژانتین آرژانتین۹۳۶۱۱
۱۱ایران ایران۹۳۶۷
۱۲ایتالیا ایتالیا۹۲۷۶

سطح دو:

ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱اسلوونی اسلوونی۹۸۱۲۴
۲هلند هلند۹۷۲۲۱
۳استرالیا استرالیا۹۶۳۱۶
۴ژاپن ژاپن۹۵۴۱۶
۵چین چین۹۵۴۱۵
۶کره جنوبی کره ج.۹۵۴۱۲
۷اسلواکی اسلواکی۹۴۵۱۳
۸جمهوری چک ج. چک۹۴۵۱۲
۹فنلاند فنلاند۹۳۶۱۰
۱۰پرتغال پرتغال۹۳۶۱۰
۱۱ترکیه ترکیه۹۳۶۹
۱۲مصر مصر۹۱۸۴

سطح سه:

ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱آلمان آلمان۶۵۱۱۵
۲اسپانیا اسپانیا۶۵۱۱۴
۳استونی استونی۶۵۱۱۳
۴اتریش اتریش۶۴۲۱۱
۵تونس تونس۶۴۲۱۱
۶مونته نگرو مونته نگرو۶۳۳۹
۷قطر قطر۶۳۳۹
۸چین تایپه چ. تایپه۶۲۴۸
۹مکزیک مکزیک۶۲۴۸
۱۰ونزوئلا ونزوئلا۶۲۴۶
۱۱قزاقستان قزاقستان۶۱۵۳
۱۲یونان یونان۶۰۶۱

example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image