۱
۰

به گزارش خبرگزاری جهان والیبال، روز دوم مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ امروز با ۱۸ دیدار در سه سطح با رقابت های هیجان انگیز پیگیری شد که تیم ملی کشورمان در دیداری تقریبا پایاپای، مغلوب برزیل شد.

»» نتایج کامل روز دوم لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ به شکل زیر است: (+ برنامه روز بعد)

 

سطح یک:

گروه A1پسارو، ایتالیا
کلیست شماریزمان
برزیل برزیل
لهستان لهستان
۲
۳
۲۰ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۲ - ۸
۲۵ - ۲۰ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۵
۰۳/۱۲
۱۹:۳۰
ایتالیا ایتالیا
ایران ایران
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۲۳ - ۲۲
۰۳/۱۲
۲۲:۳۰
لهستان لهستان
ایتالیا ایتالیا
۳
۱
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۳
۰۳/۱۳
۱۶:۳۰
ایران ایران
برزیل برزیل
۱
۳
۲۵ - ۱۹ - ‌۲۲ - ۲۲
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۱۳
۱۹:۳۰
ایتالیا ایتالیا
برزیل برزیل
۱
۳
۱۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۲
۲۵ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۱۴
۱۶:۳۰
لهستان لهستان
ایران ایران
۱
۳
۱۸ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۲
۰۳/۱۴
۱۹:۳۰

گروه B1نوی ساد، صربستان
کلیست شماریزمان
بلژیک بلژیک
کانادا کانادا
۲
۳
۲۵ - ۱۹ - ۲۶ - ۲۳ - ۱۵
۲۲ - ۲۵ - ۲۴ - ۲۵ - ۱۳
۰۳/۱۲
۱۸:۳۰
صربستان صرب.
آمریکا آمریکا
۳
۱
۲۵ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵
۱۸ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۱
۰۳/۱۲
۲۱:۳۰
کانادا کانادا
آمریکا آمریکا
۳
۲
۲۳ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۳ - ۱۱
۰۳/۱۳
۱۸:۳۰
بلژیک بلژیک
صربستان صرب.
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۱۸ - ۲۳
۰۳/۱۳
۲۱:۳۰
آمریکا آمریکا
بلژیک بلژیک
۱
۳
۲۳ - ۱۶ - ۲۵ - ۲۶
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۸
۰۳/۱۴
۱۸:۳۰
کانادا کانادا
صربستان صرب.
۱
۳
۲۳ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۵
۰۳/۱۴
۲۱:۳۰

گروه C1سورگوت، روسیه
کلیست شماریزمان
فرانسه فرانسه
بلغارستان بلغار.
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۱۵ - ۲۲
۰۳/۱۲
۱۵:۴۰
روسیه روسیه
آرژانتین آرژانتین
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۷ - ۱۸ - ۱۹
۰۳/۱۲
۱۸:۴۰
بلغارستان بلغار.
آرژانتین آرژانتین
۲
۳
۲۳ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۱۳
۲۵ - ۲۳ - ۲۰ - ۲۵ - ۱۵
۰۳/۱۳
۱۵:۴۰
روسیه روسیه
فرانسه فرانسه
۱
۳
۱۳ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵
۰۳/۱۳
۱۸:۴۰
آرژانتین آرژانتین
فرانسه فرانسه
۰
۳
۱۷ - ۲۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۷ - ۲۵
۰۳/۱۴
۱۵:۴۰
روسیه روسیه
بلغارستان بلغار.
۲
۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۱۳
۲۱ - ۱۵ - ۲۵ - ۲۷ - ۱۵
۰۳/۱۴
۱۸:۴۰

سطح دو:

گروه A2سئول، کره جنوبی
کلیست شماریزمان
فنلاند فنلاند
اسلوونی اسلوونی
۱
۳
۲۲ - ۱۵ - ۲۵ - ۲۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵
۰۳/۱۲
۱۱:۳۰
کره جنوبی کره ج.
جمهوری چک ج. چک
۳
۲
۲۵ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۱۵
۱۷ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۰ - ۱۲
۰۳/۱۲
۱۴:۳۰
جمهوری چک ج. چک
فنلاند فنلاند
۳
۱
۱۶ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۲۳ - ۲۲ - ۱۶
۰۳/۱۳
۷:۳۰
کره جنوبی کره .ج
اسلوونی اسلوونی
۱
۳
۲۳ - ۲۵ - ۱۴ - ۲۳
۲۵ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۱۳
۱۰:۰۰
اسلوونی اسلوونی
جمهوری چک ج. چک
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۵
۱۹ - ۲۱ - ۲۵ - ۱۶
۰۳/۱۴
۷:۳۰
کره جنوبی کره ج.
فنلاند فنلاند
۳
۲
۲۴ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۶ - ۱۵
۲۶ - ۲۱ - ۲۳ - ۲۵ - ۱۳
۰۳/۱۴
۱۰:۰۰

گروه B2پوپراد، اسلواکی
کلیست شماریزمان
استرالیا استرالیا
پرتغال پرتغال
۳
۲
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۰
۲۵ - ۲۰ - ۱۸ - ۲۵ - ۱۸
۰۳/۱۲
۱۷:۳۰
اسلواکی اسلواکی
ژاپن ژاپن
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۷
۲۰ - ۲۰ - ۲۵
۰۳/۱۲
۲۰:۳۰
ژاپن ژاپن
پرتغال پرتغال
۲
۳
۲۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۴ - ۹
۲۵ - ۱۹ - ۲۱ - ۲۶ - ۱۵
۰۳/۱۳
۱۷:۳۰
اسلواکی اسلواکی
استرالیا استرالیا
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۳۰ - ۲۵
۲۵ - ۲۵ - ۲۸ - ۲۲
۰۳/۱۳
۲۰:۳۰
استرالیا استرالیا
ژاپن ژاپن
۱
۳
۱۸ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۲
۲۵ - ۱۷ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۱۴
۱۷:۳۰
اسلواکی اسلواکی
پرتغال پرتغال
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۲۳ - ۱۹
۰۳/۱۴
۲۰:۳۰

گروه C2ملطیه، ترکیه
کلیست شماریزمان
هلند هلند
مصر مصر
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۷
۱۷ - ۲۳ - ۲۵
۰۳/۱۲
۱۵:۳۰
ترکیه ترکیه
چین چین
۳
۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۱ - ۲۴ - ۱۵
۲۲ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۶ - ۱۲
۰۳/۱۲
۱۸:۳۰
چین چین
هلند هلند
۳
۱
۲۹ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۵
۲۷ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۳
۰۳/۱۳
۱۵:۳۰
مصر مصر
ترکیه ترکیه
۰
۳
۲۰ - ۲۰ - ۱۵
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۱۳
۱۸:۳۰
ترکیه ترکیه
هلند هلند
۳
۲
۲۵ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۴ - ۱۷
۲۲ - ۲۵ - ۱۸ - ۲۶ - ۱۵
۰۳/۱۴
۱۵:۳۰
مصر مصر
چین چین
۰
۳
۱۸ - ۲۰ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۱۴
۱۸:۳۰

سطح سه:

گروه A3بارسلونا، اسپانیا
کلیست شماریزمان
قطر قطر
یونان یونان
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۰ - ۲۳ - ۲۱
۰۳/۱۲
۲۰:۰۰
اسپانیا اسپانیا
مکزیک مکزیک
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۳ - ۲۳ - ۲۱
۰۳/۱۲
۲۲:۳۰
یونان یونان
مکزیک مکزیک
۱
۳
۱۹ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۵
۰۳/۱۳
۱۸:۰۰
اسپانیا اسپانیا
قطر قطر
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۵ - ۱۵ - ۱۳
۰۳/۱۳
۲۰:۳۰
قطر قطر
مکزیک مکزیک
۰
۳
۱۷ - ۲۵ - ۲۱
۲۵ - ۲۷ - ۲۵
۰۳/۱۴
۱۸:۰۰
اسپانیا اسپانیا
یونان یونان
۳
۱
۲۵ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵
۲۱ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۳
۰۳/۱۴
۲۰:۳۰

گروه B3بیجلو پولیه، مونته نگرو
کلیست شماریزمان
چین تایپه چ. تایپه
استونی استونی
۲
۳
۲۵ - ۲۴ - ۱۷ - ۲۵ - ۱۲
۲۳ - ۲۶ - ۲۵ - ۲۰ - ۱۵
۰۳/۱۲
۱۹:۳۰
مونته نگرو مونته نگرو
تونس تونس
۳
۲
۱۸ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۵
۲۵ - ۱۵ - ۱۹ - ۲۷ - ۹
۰۳/۱۲
۲۲:۳۰
استونی استونی
تونس تونس
۱
۳
۲۵ - ۱۷ - ۲۱ - ۲۱
۱۸ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۱۳
۱۷:۳۰
چین تایپه چ. تایپه
مونته نگرو مونته نگرو
۱
۳
۲۲ - ۱۴ - ۲۵ - ۲۴
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۶
۰۳/۱۳
۲۰:۳۰
تونس تونس
چین تایپه چ. تایپه
۳
۱
۱۹ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۲۵ - ۱۹ - ۲۱ - ۱۵
۰۳/۱۴
۱۷:۳۰
مونته نگرو مونته نگرو
استونی استونی
۰
۳
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۱۸ - ۱۶ - ۱۳
۰۳/۱۴
۲۰:۳۰

گروه C3فرانکفورت، آلمان
کلیست شماریزمان
ونزوئلا ونزوئلا
اتریش اتریش
۳
۰
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۰ - ۰۰ - ۰۰
۰۳/۱۲
۱۷:۳۰
قزاقستان قزاقستان
آلمان آلمان
۰
۳
۱۷ - ۱۶ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۱۲
۲۰:۴۰
قزاقستان قزاقستان
ونزوئلا ونزوئلا
۱
۳
۲۱ - ۱۹ - ۲۵ - ۲۲
۲۵ - ۲۵ - ۲۳ - ۲۵
۰۳/۱۳
۱۷:۳۰
اتریش اتریش
آلمان آلمان
۱
۳
۲۵ - ۱۶ - ۲۳ - ۲۳
۲۲ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵
۰۳/۱۳
۲۰:۳۰
اتریش اتریش
قزاقستان قزاقستان
۳
۱
۲۵ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۵
۲۲ - ۲۵ - ۱۱ - ۱۷
۰۳/۱۴
۱۷:۳۰
آلمان آلمان
ونزوئلا ونزوئلا
۳
۱
۲۵ - ۲۵ - ۲۲ - ۲۵
۱۵ - ۱۹ - ۲۵ - ۱۴
۰۳/۱۴
۲۰:۳۰

 

»» جدول رده بندی لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ در پایان روز دوم به شکل زیر است:

 

سطح یک:

ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱فرانسه فرانسه۹۸۱۲۵
۲صربستان صربستان۹۶۳۱۹
۳برزیل برزیل۹۶۳۱۸
۴روسیه روسیه۹۵۴۱۴
۵کانادا کانادا۹۵۴۱۲
۶آمریکا آمریکا۹۴۵۱۴
۷بلژیک بلژیک۹۴۵۱۴
۸لهستان لهستان۹۴۵۱۲
۹بلغارستان بلغارستان۹۴۵۱۰
۱۰آرژانتین آرژانتین۹۳۶۱۱
۱۱ایران ایران۹۳۶۷
۱۲ایتالیا ایتالیا۹۲۷۶

سطح دو:

ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱اسلوونی اسلوونی۹۸۱۲۴
۲هلند هلند۹۷۲۲۱
۳استرالیا استرالیا۹۶۳۱۶
۴ژاپن ژاپن۹۵۴۱۶
۵چین چین۹۵۴۱۵
۶کره جنوبی کره ج.۹۵۴۱۲
۷اسلواکی اسلواکی۹۴۵۱۳
۸جمهوری چک ج. چک۹۴۵۱۲
۹فنلاند فنلاند۹۳۶۱۰
۱۰پرتغال پرتغال۹۳۶۱۰
۱۱ترکیه ترکیه۹۳۶۹
۱۲مصر مصر۹۱۸۴

سطح سه:

ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱آلمان آلمان۶۵۱۱۵
۲اسپانیا اسپانیا۶۵۱۱۴
۳استونی استونی۶۵۱۱۳
۴اتریش اتریش۶۴۲۱۱
۵تونس تونس۶۴۲۱۱
۶مونته نگرو مونته نگرو۶۳۳۹
۷قطر قطر۶۳۳۹
۸چین تایپه چ. تایپه۶۲۴۸
۹مکزیک مکزیک۶۲۴۸
۱۰ونزوئلا ونزوئلا۶۲۴۶
۱۱قزاقستان قزاقستان۶۱۵۳
۱۲یونان یونان۶۰۶۱

example-image در انتهای صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. example-image